Търговски закон: Предстоящи изменения и допълнения

В Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон.

Подробна информация, в това число и текстът на законопроекта може да бъде намерен на страницата на Народното събрание: http://parliament.bg/bg/bills/ID/42208/.

 

В резюме Законопроектът може да бъде разделен на две части:

  1. Превенция на „кражбите на фирми“, както стана популярно това явление;
  2. Сериозна промени в производството по несъстоятелност.

По отношение на превенцията на кражбите на фирми законопроектът предвижда промяна във формата за валидност на някои от основополагащите документи съпътстващи фирмите, а именно: Договор за продажба на търговско предприятие; Договор за продажба на дружествени дялове; Протоколите за приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне дружествен дял на нов член, избор на управител и вземане на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях вече ще следва да се извършват в нотариална форма с едновременно удостоверяване на съдържание и подпис.

Предлаганата мярка безспорно ще доведе до изключителна защита на правата на собствениците на капитал на дружествата в България.

Към настоящия момент Законопроектът се разглежда от съответните парламентарни комисии, които единодушно го подкрепят, но въпреки това все още не е включен в дневния ред на Народното събрание. Вероятно това ще стане в есенната сесия.

По отношение на производството по несъстоятелност, предлаганите промени са действително обемни, поради което е невъзможно, а и едва ли е нужно да се обсъждат, преди да се приемат окончателно от парламента. Единствено бих обърнал внимание на една екзотична идея, а именно въвеждането на презумпция за неплатежоспособност – ако търговецът не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност.

08.08.2016 г.                                             Орлин Недков

Top News

Top Block

  • 1